Pendedahan Penting

 

Kontrak Insurans Pengguna

Adalah menjadi tanggungjawab Anda di bawah Perenggan 5 Jadual 9 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 untuk:

(a) Mengambil penjagaan munasabah untuk tidak membuat salah nyataan apabila menjawab mana-mana soalan dalam borang permohonan ini; dan 

(b) mendedahkan kepada Kami perkara-perkara lain (selain dari soalan-soalan dalam borang permohonan ini) yang Anda tahu sebagai berkaitan kepada keputusan Kami sama ada untuk menerima atau tidak risiko dan kadar dan terma yang hendak dipakai.

Anda juga dikehendaki untuk terus mendedahkan kepada Kami sebarang perubahan atau tambahan fakta material mengenai kesihatan, pekerjaan, status kewangan dan lain-lain yang mungkin berlaku selepas penyerahan borang permohonan ini dan sebelum kontrak insurans dibuat, diubah atau diperbaharui. Anda juga memahami dan bersetuju bahawa permohonan ini mungkin akan dipertimbangkan semula berdasarkan kepada perubahan atau tambahan fakta material tersebut. 

Anda dinasihatkan agar tidak menandatangani borang permohonan ini melainkan jika ianya telah dilengkapkan pada tahap kepuasan Anda kerana Anda bertanggungjawab ke atas jawapan yang diberikan dalam borang permohonan ini apabila Anda menandatanganinya. 

Selaras dengan undang-undang dan garis panduan berhubung dengan pencegahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan di bawah pentadbiran kerajaan Malaysia, Kami perlu mengesahkan identiti pelanggan Kami. Sekiranya Kami tidak menerima bukti pengenalan yang mencukupi, Kami mungkin tidak dapat mempertimbangkan permohonan Anda. 

Sekiranya Anda tidak memahami tanggungjawab / kewajipam Anda yang dinyatakan di atas atau sekiranya Anda memerlukan penjelasan yang lebih lanjut, sila hubungi pegawai perkhidmatan pelanggan Kami. 

 Pengisytiharan

Sesungguhnya saya/kami sebagai Orang yang akan Diinsuranskan dengan ini mengisytiharkan bahawa: 

1. Saya/Kami sedar bahawa ini adalah kewajipan pendedahan prakontrak saya/kami bahawa saya/kami hendaklah melaksanakan jagaan yang munasabah untuk tidak memberi jawapan/maklumat yang palsu apabila menjawab sebarang soalan yang ditanyakan oleh Syarikat dan saya/kami hendaklah menjawab kesemua soalan dengan penuh dan tepat/benar. 

2. Saya/Kami telah membaca dan memahami isi kandungan borang permohonan termasuk semua amaran dan notis di dalamnya dan saya/kami telah sepenuhnya dan secara tepat menjawab semua soalan dalam borang permohonan dan soalan-soalan lain yang ditanyakan oleh Syarikat, jika ada, selepas membaca sepenuhnya dan memahami soalan. 

3. Saya/Kami sedar bahawa saya/kami harus memberitahu Syarikat jika ada sebarang perubahan kepada jawapan yang diberikan dalam borang permohonan jika perubahan itu berlaku selepas saya/kami telah menyerahkan borang permohonan tetapi sebelum kontrak tersebut dibuat. 

4. Saya/Kami memahami sepenuhnya bahawa jawapan dan/atau pernyataan yang saya/kami berikan berkenaan dengan soalan-soalan yang ditanyakan oleh Syarikat, dan sebarang dokumen lain yang berkaitan yang dilengkapi oleh saya/kami berhubung dengan permohonan dan dalam laporan perubatan saya/kami atau pindaan (secara kolektif dirujuk sebagai “maklumat”) adalah berkaitan kepada keputusan Syarikat sama ada untuk menerima atau tidak permohonan saya/kami dan kadar dan terma yang hendak dipakai. 

5. Saya/Kami sedar bahawa jika sebarang jawapan atau pernyataan saya/kami atau maklumat yang diberikan oleh saya/kami adalah tidak tepat/benar, Polisi ini boleh dielakkan, tuntutan saya/kami akan ditolak atau dikurangkan, terma Polisi akan ditukar atau diubah, atau Polisi itu akan ditamatkan. 

6. Saya/Kami faham bahawa Syarikat berhak untuk menerima atau menolak permohonan ini walaupun premium telah dibayar dengan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya (jika ada) oleh saya/kami. Risiko di bawah insurans yang dipohon ini hanya akan berkuatkuasa selepas kesemua syarat-syarat berikut ini dipenuhi ketika saya/kami masih hidup dan dengan syarat tiada sebarang perubahan ke atas tahap kesihatan saya/kami seperti yang telah diisytiharkan sehingga ke tarikh kuatkuasa: 

(a) Syarikat telah memberikan penerimaan secara bertulis bagi permohonan ini;

(b) kesemua syarat-syarat penerimaan yang dinyatakan oleh Syarikat dalam penerimaan bertulis tersebut telah dipatuhi; dan

(c) premium perlu-bayar pertama telahpun dibayar dengan penuh dan diterima oleh Syarikat.;

Persetujuan untuk mengguna, mengumpul, menyimpan, memproses atau mendedahkan Data Peribadi/Data Peribadi Sensitif di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA), Akta Pematuhan Cukai Akaun Asing (FATCA) & Common Reporting Standard (CRS). 

i. Saya/Kami dengan ini memberi kebenaran kepada Syarikat untuk mengguna, mengumpul, menyimpan, memproses atau mendedahkan *Data Peribadi/Data Peribadi Sensitif seperti mana yang didefinisikan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA 2010) seiring dengan kontrak polisi, yang hendaklah bagi semua maksud dan tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada boring permohonan,surat tawaran balas, kontrak polisi, endorsemen dll. (“Kontrak Polisi”) untuk kumpulan syarikat (di dalam atau di luar negara), kakitangan Syarikat, penasihat atau badan professional termasuk Persatuan Insurans Hayat Malaysia, Ombudsman bagi Perkhidmatan Kewangan, ISM Insurance Services Malaysia Berhad, perantara atau wakil-wakil, mana-mana pihak ketiga, syarikat insurans atau insurans semula, pihak berkuasa sama ada berkaitan dengan perjanjian antara kerajaan di antara kerajaan-kerajaan atau pihak berkuasa bagi dua atau lebih bidang kuasa, penyedia perkhidmatan yang menyediakan perkhidmatan sokongan atau profesional kepada Syarikat (di dalam atau di luar Malaysia) dan/atau ke negara atau bidang kuasa lain di mana saya/kami berkemungkinan adalah pemastautin bercukai, bagi tujuan (a)memproses permohonan saya/kami dan mengesahkan kelayakan saya/kami untuk mendapatkan produk serta perkhidmatan insurans dan kewangan, (b) penyediaan dan bentuk insurans, perkhidmatan kewangan atau produk berkaitan, (c) pemprosesan sebarang pemeriksaan kredit, perubatan,sekuriti dan penajajaminan serta tuntutan insurans, (d) pemprosesan arahan pembayaran, (e) memberikan maklum balas terhadap pertanyaansaya/kami, (f) sebarang tujuan lain berkaitan dengan penyediaan sebarang produk atau perkhidmatan kepada saya/kami, dan/atau (g) sebarang tujuan lain yang dianggap perlu atau sejajar dengan undang-undang dan peraturan yang berkaitan oleh Syarikat, termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan pematuhan dengan syarat sebarang pihak berkuasa kerajaan atau penguasa peraturan, atau mahkamah perundangan yang mempunyaibidang kuasa kompeten dan berkaitan dengan CRS, iaitu, Standard bagi Pertukaran Maklumat Akaun Kewangan secara Automatik dalam Hal EhwalCukai. Saya/Kami mengesahkan bahawa saya/kami memahami bahawa pihak Syarikat dan saya/kami terikat dengan peruntukan PDPA, FATCA danCRS dan persetujuan saya/kami bagi Syarikat untuk mendedahkan *Data Peribadi/Data Peribadi Sensitif saya/kami kepada pihak berkuatkuasaFATCA dan CRS. 

ii. Saya/kami dengan ini memberi kebenaran kepada Syarikat untuk mengguna, mengumpul, menyimpan, memproses atau mendedahkan *Data Peribadi/Data Peribadi Sensitif saya/kami kepada mana-mana hospital, klinik, pegawai perubatan, doktor pakar, syarikat insurans atau insurans semula, penasihat atau badan profesional, PersatuanInsurans Hayat Malaysia, Ombudsman bagi Perkhidmatan Kewangan, Insurance Services Malaysia Berhad, organisasi, institusi atau pihak dan perantara berdaftar atau wakil-wakil bagi tujuan pemprosesan Kontrak Polisi ini. 

iii. Saya/kami dengan ini memberi kebenaran kepada Syarikat untuk mengguna, mengumpul, menyimpan, memproses atau mendedahkan *Data Peribadi/Data Peribadi Sensitif saya/kami untuk kegunaan Syarikat atau mana-mana pihak ketiga bagi tujuan (a) perkhidmatan pemasaran dan promosi, (b) memaklumkan saya/kami mengenai produk dan perkhidmatan Syarikat, (c) memaklumkan saya/kami mengenai kempen dan promosi Syarikat yang berkaitan dengan produk Syarikat, (d) statistik dan kajian, (e) pemasaran langsung atau kajian perilaku pengguna atau (f) membuat semakan polisi dan analisis keperluan pelanggan yang berkaitan dengan pemprosesan Kontrak Polisi ini.