Terma dan Syarat

 

Saya, dengan ini mengisytiharkan / bersetuju / mengusahakan yang berikut:

(a) Untuk mencajkan semua premium yang perlu dibayar bagi No. Cadangan/No. Polisi ini ke "kad kredit / kad debit / akaun bank" saya ("Akaun") tertakluk kepada terma kontrak polisi. 

(b) Untuk memastikan Akaun saya mempunyai dana yang mencukupi untuk menjayakan transaksi.

(c) Bahawa butiran Akaun yang diberikan adalah milik saya dan butiran Akaun yang diberikan adalah tepat. 

(d) Saya faham bahawa transaksi untuk pembayaran kepada Gibraltar BSN Life Berhad (“Syarikat”) adalah tertakluk kepada penerimaan oleh Syarikat di mana saya dan/atau pemilik polisi akan dimaklumkan secara bertulis oleh Syarikat mengenai prosedur tadbir urus dan pengesahan/kebenaran daripada bank yang mengeluarkan Akaun 

(e) Untuk mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang transaksi yang timbul daripada penggunaan Akaun tersebut dalam pembayaran kepada Syarikat, 

(f) Bahawa saya akan segera memaklumkan Syarikat secara bertulis tentang perubahan pada nombor Akaun dan tarikh luput serta sebarang perubahan pada Akaun yang boleh menjejaskan transaksi pembayaran, 

(g) Bahawa saya atau Syarikat boleh menamatkan arahan ini dengan memberikan notis bertulis tiga puluh (30) hari kepada pihak lain, dan selepas itu saya akan memajukan semua bayaran yang perlu dibayar (jika ada) terus kepada Syarikat, 

(h) Bahawa saya akan menanggung rugi Syarikat terhadap semua kerugian, kerosakan, perbelanjaan, dan tuntutan yang mungkin ditanggung atau ditanggung oleh Syarikat yang berpunca atau sebagai akibat dari pemprosesan transaksi, 

(i) Bahawa Syarikat berhak untuk menukar tarikh pengebilan berulang dan/atau premium yang boleh dikenakan bayaran mengikut terma dan syarat kontrak polisi, 

(j) Saya faham dan bersetuju bahawa Syarikat tidak akan mengebil saya tanpa alasan yang munasabah (contohnya, sekiranya polisi saya luput, ditamatkan, matang, diserahkan, dsb.), 

Bahawa saya faham Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang tuntutan, kerugian, kerosakan, kos, faedah dan perbelanjaan yang timbul daripada pemprosesan transaksi/debit yang tidak berjaya disebabkan oleh dana yang tidak mencukupi, kerosakan sistem, kegagalan elektrik serta faktor-faktor lain di luar kawalan Syarikat, termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi/debit akaun yang salah disebabkan maklumat tidak tepat yang diberikan kepada Syarikat dan kemudiannya saya akan memajukan premium yang perlu dibayar terus kepada Syarikat.